᾿Αρτέμιδος

- Артемиды

Лексема: Ἄρτεμις


Номер Стронга: 735


Определения: 735, Ἄρτεμις
Артемида (греч. богиня отожд. с рим. Дианой; поклонение ей было широко распространено; Ефес был центром поклонения Артемиде в М. Азии).


Словарь Дворецкого:

735: Ἄρτεμις

Ἄρτεμις -ῐδος Артемида (дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона, богиня луны, впосл. охоты, отождествл. с римской Дианой); ее главные эпитеты у Гомер (X-IX вв. до н.э.)
Пр.:χρυσηλάκατος «с золотым веретеном», χρυσηνιος «блистающая золотом», εὐστέφανος «красиво увенчанная (повязкой)», εὐσκοπος «зоркая», χρυσόθρονος «златопрестольная», πότνια θηρῶν «владычица зверей», ἀγροτέρη «охотница», ἰοχέαιρα «стрелометательница» и др.Морфологичский анализ слова ᾿Αρτέμιδος:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἄρτεμις


Перевод: the Persian or Ephesian Artemis


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно