ἀκριβέστερον

- более точно

Лексема: ἀκριβέστερον


Номер Стронга: 199


Определения: 199, ἀκριβῶς
1. точно, основательно, тщательно, аккуратно, осторожно;
2. правильно, достоверно; LXX: 03321 (יצב‎).


Словарь Дворецкого:

199: ἀκριβῶς

ἀκρῑβῶς
1) точно, основательно
Пр.:(εἰδέναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
μήτε παντάπασιν ἁπλῶς, μήτε λίαν ἀ. Исократ (436-338 до н.э.) — ни чересчур упрощенно, ни слишком обстоятельно

2) чрезвычайно, в совершенстве
Пр.:ἀ. περισσόφρων Эсхил (525/4-456 до н.э.) — обладающий совершенной мудростью
3) с большим трудом
Пр.:(ἀ. καὴ μόλις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀκριβέστερον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκριβέστερον


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Степень: Сравнительная


Открыть окно