᾿Αγνώστῳ

- Неизвестному

Лексема: ἄγνωστος


Номер Стронга: 57


Определения: 57, ἄγνωστος
неведомый, неизвестный, незнакомый, непонятный.


Словарь Дворецкого:

57: ἄγνωστος

ἄ-γνωστος 2
1) неизвестный, неведомый, незнакомый
Пр.:(τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἄγνωστον ἐς γῆν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в неведомую страну

2) неузнаваемый
Пр.:(ἄγνωστον τεύχειν τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.))
3) непонятный
Пр.:ἀγνωστότατος γλῶσσαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — говорящий на совершенно непонятном языке
4) непознаваемый
Пр.:(τὰ στοιχεῖα ἄλογα καὴ ἄγνωστα Платон (427-347 до н.э.))
ἄ. καθ΄ αὑτόν Аристотель (384-322 до н.э.) — непознаваемый в своей сущности

5) незнающий
Пр.:(τινος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
6) бессильный познать, невежественный
Пр.:(δύναμις ἀνθρωπίνη Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова ᾿Αγνώστῳ:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄγνωστος


Перевод: Неизвестно


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно