ἀναθεωρῶν

- осматривая

Лексема: ἀναθεωρέω


Номер Стронга: 333


Определения: 333, ἀναΘεωρέω
тщательно осматривать.


Словарь Дворецкого:

333: ἀναΘεωρέω

ἀνα-θεωρέω
сызнова или основательно рассматривать
Пр.:(τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова ἀναθεωρῶν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναθεωρέω


Перевод: I look at attentively, consider


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно