᾿Αθηνῶν,

- Афин,

Лексема: Ἀθῆναι


Номер Стронга: 116


Определения: 116, ἈΘῆναι
Афины (гл. г-д Аттики).


Словарь Дворецкого:

116: ἈΘῆναι

Ἀθῆναι
-ῶν, эп.-ион. άων и έων, дор. ᾶν αἱ, эп. тж. Ἀθήνη
1) Афины (главный город Аттики)
2) Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) = Ἀττική
Пр.:ἄκρον Ἀθηνέων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — Афинский мыс, т.е. ΣούνιονМорфологичский анализ слова ᾿Αθηνῶν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀθῆναι


Перевод: Athens


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно