ἀποχωρισθῆναι

- быть разлучёнными

Лексема: ἀποχωρίζομαι


Номер Стронга: 673


Определения: 673, ἀποχωρίζω
отделять; страд.разлучаться, разделяться.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀποχωρισθῆναι:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποχωρίζομαι


Перевод: I separate from


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно