ἀγαθουργῶν,

- делая добро,

Лексема: ἀγαθουργέω


Номер Стронга: 14


Определения: 14, ἀγαΘοεργέω
благодетельствовать, творить добро; син.15 (ἀγαΘοποιέω).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀγαθουργῶν,:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀγαθουργέω


Перевод: I perform good deeds


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно