ἀπέπλευσαν

- отплыли

Лексема: ἀποπλέω


Номер Стронга: 636


Определения: 636, ἀποπλέω
отплывать.


Словарь Дворецкого:

636: ἀποπλέω

ἀπο-πλέω эп.-ион. ἀποπλείω и ἀποπλώω (fut. ἀποπλεύσομαι и ἀποπλευσοῦμαι — ион. ἀποπλώσομαι)
1) отплывать Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) плыть обратно Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀπέπλευσαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποπλέω


Перевод: I sail away


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно