᾿Αντιοχείας,

- Антиохии,

Лексема: Ἀντιόχεια


Номер Стронга: 490


Определения: 490, Ἀντιόχεια
Антиохия (1. столица Сирии с многочисленным еврейским населением;
2. Антиохия Писидийская, г-д во Фригии, центр социальной и военной жизни в южн. Галатии).


Словарь Дворецкого:

490: Ἀντιόχεια

Ἀντιόχεια Антиохия (город в Сирии) Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова ᾿Αντιοχείας,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀντιόχεια


Перевод: Antioch


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно