ἀναντιρρήτως

- беспрекословно

Лексема: ἀναντιρρήτως


Номер Стронга: 369


Определения: 369, ἀναντιρρήτως
беспрекословно, бесспорно.


Словарь Дворецкого:

369: ἀναντιρρήτως

ἀναντιρρήτως
без возражений, не споря Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀναντιρρήτως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀναντιρρήτως


Перевод: without contradiction


Открыть окно