διενθυμουμένου

- размышляющего

Лексема: διενθυμέομαι


Номер Стронга: 1760


Определения: 1760, ἐνΘυμέομαι
помышлять, обдумывать, размышлять, иметь на уме.


Словарь Дворецкого:

1760: ἐνΘυμέομαι

ἐν-θῡμέομαι
1) иметь на уме, размышлять, обдумывать
Пр.:(τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и περί τινος Платон (427-347 до н.э.), тж. ὅτι … Лисий (ок. 445-380 до н.э.), εἰ … Исократ (436-338 до н.э.) и ὡς … Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
κράτιστος ἐνθυμηθῆναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — умеющий отлично соображать;
ἐνθυμοῦ μή τι παραλείπωμεν Платон (427-347 до н.э.) — подумай, не пропустили ли мы чего-л.;
τὰ μὲν οἶδα σ΄ ἐνθυμουμένην, τὰ δ΄ ἡσυχαιτέραν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — я знаю, что это ты принимаешь близко к сердцу, а к тому ты равнодушна

2) обращать внимание, сознавать
Пр.:οὐκ ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — он бессознательно поддался безрассудной отваге
3) приходить к выводу, заключать
Пр.:τί οὖν ἐκ τούτων ὑμᾶς ἐ. δεῖ ; Демосфен (384-322 до н.э.) — какой же вывод должны вы сделать из этого?Морфологичский анализ слова διενθυμουμένου:


Часть речи: Глагол


Лексема: διενθυμέομαι


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно