διερωτήσαντες

- расспросившие

Лексема: διερωτάω


Номер Стронга: 1331


Определения: 1331, διερωτάω
расспрашивать.


Словарь Дворецкого:

1331: διερωτάω

δι-ερωτάω
1) вести перекрестный допрос, расспрашивать
Пр.:(τινα Платон (427-347 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и τινά τι Платон (427-347 до н.э.); δ. καὴ πυνθάνεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) перебивать или забрасывать вопросами
Пр.:(τινα Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διερωτήσαντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: διερωτάω


Перевод: I find by inquiry


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно