βυρσεῖ.

- кожевника.

Лексема: βυρσεύς


Номер Стронга: 1038


Определения: 1038, βυρσεύς
кожевник (мастер, изготовляющий изделия из кожи), дубильщик (занимающийся дублением кожи).


Словарь Дворецкого:

1038: βυρσεύς

βυρσεύς -έως кожевник Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βυρσεῖ.:


Часть речи: Существительное


Лексема: βυρσεύς


Перевод: a tanner


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно