Αἰνέαν

- Энея

Лексема: Αἰνέας


Номер Стронга: 132


Определения: 132, Αἰνέας
Эней (имя парализованного исцеленного ап. Петром).


Словарь Дворецкого:

132: Αἰνέας

Αἰνέας -ου дор. = Αἰνείας

Эней
1) сын троянца Анхиса и Афродиты, предводитель дарданцев Гомер (X-IX вв. до н.э.);
2) ὁ Τακτικός, из Стимфала, автор Πολιορκητικὸν ὑπόμνημα, IV в. до н. э.Морфологичский анализ слова Αἰνέαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: Αἰνέας


Перевод: Aeneas


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно