⸂ἀνεγνωρίσθη⸃

- стал узнан

Лексема: ἀναγνωρίζομαι


Номер Стронга: 319


Определения: 319, ἀναγνωρίζομαι
узнавать, опознавать; страд.открываться.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ⸂ἀνεγνωρίσθη⸃:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναγνωρίζομαι


Перевод: I make known to again, make to be recognized


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно