᾿Αλεξανδρέων

- Александрийцев

Лексема: Ἀλεξανδρεύς


Номер Стронга: 221


Определения: 221, Ἀλεξανδρεύς
Александриец, житель Александрии (известного г-да в Египте).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ᾿Αλεξανδρέων:


Часть речи: Существительное


Лексема: Ἀλεξανδρεύς


Перевод: an Alexandrian


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно