διεπρίοντο

- они разрывались

Лексема: διαπρίομαι


Номер Стронга: 1282


Определения: 1282, διαπρίω
распиливать; перен. разрывать(ся), рвать(ся) (от гнева).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διεπρίοντο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαπρίομαι


Перевод: I cut to the quick


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно