ἁλυκήν

- солёном

Лексема: ἁλυκός


Номер Стронга: 252


Определения: 252, ἁλυκός
соленый.


Словарь Дворецкого:

252: ἁλυκός

ἁλῠκός
I
3 (ᾰ) [ἅλς I] морской, владеющий морями
Пр.:(Ποσειδῶν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
II
3
[ἅλς II] соленый
Пр.:(μέρη τῆς σαρκός Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἁλυκήν:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἁλυκός


Перевод: salty


Открыть окно