⸂διαπονούμενοι⸃

- негодующие

Лексема: διαπονέομαι


Номер Стронга: 1278


Определения: 1278, διαπονέομαι
страд. досадовать, огорчаться, (воз)негодовать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ⸂διαπονούμενοι⸃:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαπονέομαι


Перевод: I am greatly troubled


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно