⸂Βαρσαββᾶν⸃,

- Варсаввой,

Лексема: Βαρσαββᾶς


Номер Стронга: 923


Определения: 923, Βαρσαββᾶς
Варсава (букв. Сын Саввы;
1. прозвище Иосифа Ииуста, Деян 1:23;
2. прозвище Иуды, Деян 15:22).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ⸂Βαρσαββᾶν⸃,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βαρσαββᾶς


Перевод: Barsabbas


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно