βασιλέως

- царя

Лексема: βασιλεύς


Номер Стронга: 935


Определения: 935, βασιλεύς
царь, государь, властелин, император.


Словарь Дворецкого:

935: βασιλεύς

βᾰσῐλεύς
I
-έως, эп.-ион. ῆος и έος
1) царь, властелин, повелитель, предводитель Гомер (X-IX вв. до н.э.)
Пр.:οἱ μεγάλοι βασιλῆς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) = οἱ Ἀτρεῖδαι;
μέγας β. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἄνω β. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), тж. () β. Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) = τῶν Περσῶν β.

2) царский сын, царевич Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
3) (в Афинах) архонт-басилевс Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
4) (= συμποσίαρχος) председатель пира Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
5) (в Риме, после Августа) император Новый Завет
6) птица крапивник (Troglodytes parvulus), по друг. — королек (Regulus cristatus) Аристотель (384-322 до н.э.)
7) зоол. пчелиная матка, царица
Пр.:(τῶν μελιττῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
II
-έως adj. царственный, могущественный
Пр.:(βασιλεύτερος καὴ προγένεστερος, σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι Гомер (X-IX вв. до н.э.))Морфологичский анализ слова βασιλέως:


Часть речи: Существительное


Лексема: βασιλεύς


Перевод: a king, ruler, emperor


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно