διέζωσεν

- опоясал

Лексема: διαζώννυμι


Номер Стронга: 1241


Определения: 1241, διαζώννυμι
подпоясывать, препоясывать, опоясывать.


Словарь Дворецкого:

1241: διαζώννυμι

δια-ζώννῡμι
1) перепоясывать, подпоясывать
Пр.:(διεζωσμένη τέν ἐσθῆτα, sc. γυνή Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
διεζωσμένος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — с повязкой на бедрах;
διαζώννυσθαι ἀκινάκην Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — надевать пояс с акинаком (род кинжала)

2) опоясывать, окружать
Пр.:(φλὸξ διαζώσασα πανταχόθεν τέν πόλιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ζῳοφόρος κύκλος διὰ τῶν τροπικῶν διέζωσται Аристотель (384-322 до н.э.); ῥάχει δυσβάτῳ διεζῶσθαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
χώρα μέση διέζωσται ὄρεσιν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — страна посредине пересечена горамиМорфологичский анализ слова διέζωσεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαζώννυμι


Перевод: I gird, tie around


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно