ἀποσυνάγωγος

- отлучённый от собрания

Лексема: ἀποσυνάγωγος


Номер Стронга: 656


Определения: 656, ἀποσυνάγωγος
отлученный от синагоги, изгнанный илиисключенный из синагоги.


Словарь Дворецкого:

656: ἀποσυνάγωγος

ἀπο-συνάγωγος 2
отлученный от синагоги Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποσυνάγωγος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀποσυνάγωγος


Перевод: away from the synagogue, excommunicated


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно