᾿Αναβλέψας

- Взглянув

Лексема: ἀναβλέπω


Номер Стронга: 308


Определения: 308, ἀναβλέπω
1. смотреть вверх, взирать, взглянуть;
2. прозревать, обретать зрение.


Словарь Дворецкого:

308: ἀναβλέπω

ἀνα-βλέπω
(fut. ἀναβλέψω и ἀναβλέψομαι)
1) смотреть вверх или вперед, взирать, глядеть
Пр.:(τι и τινί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), πρός и εἴς τι Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. πρός τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — глядеть на кого-л.;
ἀ. ὀρθοῖς ὄμμασιν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — глядеть прямо, перен. не падать духом;
ἀ. φλόγα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — сверкать глазами

2) (вновь) открывать глаза
Пр.:ἀναβλέψας ἐρωτa_` Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — открыв глаза, он спрашивает (= спросил)
3) (вновь) обрести зрение, прозреть Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)Морфологичский анализ слова ᾿Αναβλέψας:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναβλέπω


Перевод: I look up, recover my sight


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно