ἀρχιτρικλίνῳ·

- распорядителю пира;

Лексема: ἀρχιτρίκλινος


Номер Стронга: 755


Определения: 755, ἀρχιτρίκλινος
распорядитель пира (слуга ответственный за руководство пиром).


Словарь Дворецкого:

755: ἀρχιτρίκλινος

ἀρχι-τρίκλῑνος распорядитель пира Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀρχιτρικλίνῳ·:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχιτρίκλινος


Перевод: master of the feast


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно