ἄνθεσιν,

- цветок,

Лексема: ἄνθος


Номер Стронга: 438


Определения: 438, ἄνΘος
цветение, цвет, цветок.


Словарь Дворецкого:

438: ἄνΘος

ἄνθος
I
-εος τό
1) росток, былинка
Пр.:(ἄνθεα ποίης Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) цветок
Пр.:(ὑακίνθινον ἄ. Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἄνθεα εἰαρινά Гесиод (IX в. до н.э.); ἄνθη καὴ καρποί Платон (427-347 до н.э.))
3) цветение, расцвет; цветущий вид, свежесть
Пр.:(ἥβης Гомер (X-IX вв. до н.э.); κουρήϊον Гомеровские гимны, X-IX вв.; ὥρας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); σώματος Платон (427-347 до н.э.))
4) цвет, отборная часть, краса
Пр.:(Περσίδος αἴας Эсхил (525/4-456 до н.э.); Ἑλλάδος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
τὸ σὸν ἄ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — предмет твоей гордости, твое лучшее достижение

5) цвет, (о)краска
Пр.:(πᾶσιν ἄνθεσι πεποικιλμένος Платон (427-347 до н.э.); ἄνθη λαμπρότερα Аристотель (384-322 до н.э.))
6) блеск, яркость, сверкание
Пр.:(χαλκοῦ Аристотель (384-322 до н.э.); πυρός Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἁλὸς ἄνθεα «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
7) высшая степень, верх
Пр.:(ἔρωτος Эсхил (525/4-456 до н.э.); μανίας Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
II
птица (предполож.) трясогузка или овсянка Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἄνθεσιν,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἄνθος


Перевод: a flower


Открыть окно