αἰφνίδιος

- внезапно

Лексема: αἰφνίδιος


Номер Стронга: 160


Определения: 160, αἰφνίδιος
внезапный, неожиданный.


Словарь Дворецкого:

160: αἰφνίδιος

αἰφνίδιος 2 (ῐδ) внезапный, неожиданый
Пр.:(μόρος Эсхил (525/4-456 до н.э.); φρόνημα Лисий (ок. 445-380 до н.э.); φόβοι Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова αἰφνίδιος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αἰφνίδιος


Перевод: unexpected, sudden


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно