βιωτικαῖς,

- житейских,

Лексема: βιωτικός


Номер Стронга: 982


Определения: 982, βιωτικός
житейский, жизненный.


Словарь Дворецкого:

982: βιωτικός

βιωτικός 3
жизненный, житейский
Пр.:(χρεῖαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; χάριτες Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τέν διάνοιαν β. Аристотель (384-322 до н.э.) — обладающий практической сметкойМорфологичский анализ слова βιωτικαῖς,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βιωτικός


Перевод: belonging to ordinary life


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно