γαμίσκονται,

- выходят замуж,

Лексема: γαμίσκω


Номер Стронга: 1061


Определения: 1061, γαμίσκω
действ. выдавать замуж; ср.з.-страд. выходить замуж.


Словарь Дворецкого:

1061: γαμίσκω

γᾰμίσκομαι
выходить замуж Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова γαμίσκονται,:


Часть речи: Глагол


Лексема: γαμίσκω


Перевод: I give in marriage


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно