διεπραγματεύσαντο.

- они приобрели.

Лексема: διαπραγματεύομαι


Номер Стронга: 1281


Определения: 1281, διαπραγματεύομαι
наживать, приобретать, зарабатывать.


Словарь Дворецкого:

1281: διαπραγματεύομαι

δια-πραγμᾰτεύομαι
1) тщательно разбирать, исследовать
Пр.:(τὸν λόγον, τέν αἰτίαν Платон (427-347 до н.э.))
2) зарабатывать, наживать
Пр.:(τι Новый Завет)Морфологичский анализ слова διεπραγματεύσαντο.:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαπραγματεύομαι


Перевод: I gain by business


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно