βελόνης

- иглы

Лексема: βελόνη


Номер Стронга: 4476


Определения: 4476, ῥαφίς
иголка, игла.


Словарь Дворецкого:

4476: ῥαφίς

ῥᾰφίς -ίδος (ῐδ)
1) игла «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм
Пр.:διὰ τρυπήματος ῥαφίδος Новый Завет — сквозь игольное ушко
2) рыба морская игла Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова βελόνης:


Часть речи: Существительное


Лексема: βελόνη


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно