ἀνώτερον·

- выше;

Лексема: ἀνώτερον


Номер Стронга: 511


Определения: 511, ἀνώτερος
более высокий, высший, выше; а тж.прежде.


Словарь Дворецкого:

511: ἀνώτερος

ἀνώτερος 3
более высокий, высший Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀνώτερον·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνώτερον


Перевод: higher, to a more honorable place, previously, above


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Степень: Сравнительная


Открыть окно