ἀποτελῶ

- совершаю

Лексема: ἀποτελέω


Номер Стронга: 658


Определения: 658, ἀποτελέω
1. оканчивать, завершать, довершать;
2. совершать, делать.


Словарь Дворецкого:

658: ἀποτελέω

ἀπο-τελέω
1) оканчивать, завершать, довершать
Пр.:(τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὸ τεῖχος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χῶμα ἐν πένθ΄ ἡμέραις ἀποτελούμενον Платон (427-347 до н.э.); μάχη ἀπετελέσθη Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀποτετελεσμένος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — законченный, совершенный;
ἀποτελεσθῆναι πρός τι Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — достигнуть совершенства в чем-л.

2) создавать, образовывать Пр.:(γωνίας στερεάς Платон (427-347 до н.э.)) ; делать
Пр.:(ἀμείνους ἐκ χειρόνων Платон (427-347 до н.э.))
3) вызывать, причинять
Пр.:(νοσήματα Платон (427-347 до н.э.))
4) pass. возникать
Пр.:(ἔκ τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
5) совершать, справлять
Пр.:(τῷ θεῷ τὰ πάτρια Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τελετάς τινας Платон (427-347 до н.э.))
6) уплачивать, вносить
Пр.:(τὰ νομιζόμενα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἀπαρχήν Платон (427-347 до н.э.))
7) исполнять, удовлетворять
Пр.:(εὐχάς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὰς ἐπιθυμίας Платон (427-347 до н.э.))
8) выполнять
Пр.:(τὰ καθήκοντα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τὰ προσταχθέντα Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποτελῶ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποτελέω


Перевод: I complete, accomplish, form fully, perfect


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно