δεξιά·

- вправо;

Лексема: δεξιός


Номер Стронга: 1188


Определения: 1188, δεξιός
правый, правосторонний; как сущ.десница (правая рука), правая сторона; LXX: 03225 (יָמִין‎).


Словарь Дворецкого:

1188: δεξιός

δεξιός 3
1) правый, правосторонний Пр.:(ὦμος Гомер (X-IX вв. до н.э.); χείρ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); κέρας Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)) ; см. тж. δεξιά и δεξιόν
2) являющийся с правой стороны, т.е. (по старинной примете) благоприятный, благосклонный Пр.:(τὸ δεξιὸν ἀγαθὸν ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι Аристотель (384-322 до н.э.)) , предвещающий успех, сулящий счастье
Пр.:(ὄρνις Гомер (X-IX вв. до н.э.); οἰωνοί Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἀετός, βροντή Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) находящийся в правой руке, (об оружии) наступательный
Пр.:(τὰ ὅπλα τὰ δεξιὰ καὴ τὰ ἀριστερά Новый Завет)
4) умный, дельный, ловкий; отличный, искусный
Пр.:(νόῳ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἔθνος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἄνδρες Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ποιητής Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
λέγειν τι δεξιόν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — сказать нечто остроумное;
οἱ δεξιοὴ περὴ τὰς δίκας Платон (427-347 до н.э.) — искусные законоведы

5) услужливый, благожелательный
Пр.:δεξιὸν γενέσθαι τινὴ πρὸς ἀργύριον Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — деятельно помогать кому-л. деньгамиМорфологичский анализ слова δεξιά·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δεξιός


Перевод: on the right hand, right hand, right


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно