ἀναλύσῃ

- возвратится

Лексема: ἀναλύω


Номер Стронга: 360


Определения: 360, ἀναλύω
1. перех.развязывать, распутывать;
2. неперех.отходить;
3. неперех.возвращаться.


Словарь Дворецкого:

360: ἀναλύω

ἀνα-λύω эп. ἀλλύω
1) распускать
Пр.:(ἱστόν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); med. χαίτην «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
2) раскручивать, разматывать
Пр.:(τὰ βομβύκια Аристотель (384-322 до н.э.))
3) воен. развертывать
Пр.:(τέν παράταξιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) развязывать, распутывать
Пр.:(δεσμά Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
5) растапливать, плавить
Пр.:τῆς χιόνος ἀναλυομένης Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — во время таяния снега
6) освобождать
Пр.:(τινὰ ἐκ δεσμῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἀ. ὀφθαλμόν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) in tmesi — возвращать зрение, перен. воскрешать

7) разлагать, расчленять
Пр.:(τι εἴς τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
8) исследовать, анализировать
Пр.:(τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
9) (раз)решать (sc. τὰ γεωμετρικὰ προβλήματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
10) преимущ. med. заглаживать, искупать
Пр.:(τὰς πρός τινα ἁμαρτίας Демосфен (384-322 до н.э.))
11) отменять, аннулировать
Пр.:(πάσας ἐκδώσεις καὴ μισθώσεις καὴ ὠνάς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
12) приостанавливать, прекращать
Пр.:(τὰ περὴ κυνηγέσιον πάντα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
13) сниматься с якоря, перен. отправляться, уходить
Пр.:(ἐκ τῶν τόπων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
εἰς παραχειμασίαν ἀναλῦσαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — отправиться на зимние квартиры

14) отходить (в вечность), умирать Новый Завет
15) возвращаться
Пр.:προσδέχεσθαί τινα, πότε ἀναλύσῃ Новый Завет — поджидать кого-л., пока он не вернетсяМорфологичский анализ слова ἀναλύσῃ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναλύω


Перевод: I depart, return


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное


Открыть окно