ἀνέκλειπτον

- нескончаемое

Лексема: ἀνέκλειπτος


Номер Стронга: 413


Определения: 413, ἀνέκλειπτος
непрекращающийся, нескончаемый, неистощимый, неоскудевающий.


Словарь Дворецкого:

413: ἀνέκλειπτος

ἀν-έκλειπτος 2
непрекращающийся, нескончаемый, неистощимый
Пр.:(δύναμις Плутарх (ок. 46 — ок. 126); χορηγία Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τὰ μέρη τοῦ διαστήματος Секст Эмпирик (3 в. н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνέκλειπτον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνέκλειπτος


Перевод: unfailing


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно