ἀναίδειαν

- неотступности

Лексема: ἀναίδεια


Номер Стронга: 335


Определения: 335, ἀναίδεια
бесстыдство, назойливость, надоедливость, неотступность.


Словарь Дворецкого:

335: ἀναίδεια

ἀν-αίδεια эп.-ион. ἀναίδειη бесстыдство, наглость Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)
Пр.:ἀναιδείης ἐπιειμένος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — облеченный бесстыдством, бесстыдный;
ἀναιδείης ἐπιβῆναι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — предаться бесстыдству;
ἀναιδείηφι πιθήσας Гесиод (IX в. до н.э.) и ἀναιδείῃ διαχρεώμενος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — вследствие своей наглостиМорфологичский анализ слова ἀναίδειαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀναίδεια


Перевод: shamelessness, shameless persistence


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно