γωνιῶν

- углах

Лексема: γωνία


Номер Стронга: 1137


Определения: 1137, γωνία
угол, край иликонец (земли).


Словарь Дворецкого:

1137: γωνία

γωνία ион. γωνίη
1) угол
Пр.:(τοῦ προνηΐου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τείνουσα γραμμή Платон (427-347 до н.э.))
κατ΄ ὀξείας γωνίας Аристотель (384-322 до н.э.) — под острым углом;
πρὸς ὁμοίας γωνίας Аристотель (384-322 до н.э.) — под равными углами;
κεφαλέ γωνίας Новый Завет — краеугольный камень;
αἱ τέσσαραι γωνίαι τῆς γῆς Новый Завет — четыре страны света;
ἐν γωνίᾳ Новый Завет — в углу, т.е. келейно, тайком

2) углообразный выступ
Пр.:(τελευτῶντος τοῦ λαβυρίνθου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) угольник
Пр.:(κανόνες καὴ γωνίαι Платон (427-347 до н.э.); σφαῖραι καὴ γωνίαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) угол мостового устоя (для разрезания волн)
Пр.:(τοῖς κίοσι πρὸ τῶν τὸ ῥεῦμα δεχομένων πλευρῶν γωνίας προκατασκευάζειν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова γωνιῶν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: γωνία


Перевод: a corner


Открыть окно