ἀντιπαρῆλθεν·

- прошёл мимо;

Лексема: ἀντιπαρέρχομαι


Номер Стронга: 492


Определения: 492, ἀντιπαρέρχομαι
(повстречавшись) проходить мимо.


Словарь Дворецкого:

492: ἀντιπαρέρχομαι

ἀντι-παρέρχομαι
(повстречавшись) проходить мимо
Пр.:( «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — v. l. ἄρτι παρέρχομαι Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀντιπαρῆλθεν·:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντιπαρέρχομαι


Перевод: I pass opposite


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно