δέδωκα

- Я дал

Лексема: δίδωμι


Номер Стронга: 1325


Определения: 1325, δίδωμι
давать, отдавать, подавать, выдавать, раздавать, наделять, уступать, позволять.


Словарь Дворецкого:

1325: δίδωμι

δίδωμι (δῐ) (impf. ἐδιδων, fut. δώσω, aor. 1 ἔδωκα — pl. ἔδομεν, pf. δέδωκα, imper. δίδου — aor. 2 δός, conjct. διδῶ aor. 2 δῶ, opt. διδοίην — aor. 2 δοίην; pass.: fut. δοθήσομαι, aor. ἐδόθην, pf. δέδομαι)
1) давать
Пр.:(τινί τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.) etc.)
δοῦναι ἐς χεῖρας λαβεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — передать в руки;
δ. καὴ λαμβάνειν Платон (427-347 до н.э.), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм; — давать и принимать (взамен), т.е. обмениваться;
δοῦναι καὴ λαβεῖν λόγον Аристотель (384-322 до н.э.) — высказать свои доводы и выслушать чужие;
δ. ὅρκον Исей (ок. 420-350 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); — давать клятву;
δ. ψῆφον Демосфен (384-322 до н.э.) — подавать (свой) голос, голосовать;
δ. γνώμην Демосфен (384-322 до н.э.) — высказывать (свое) мнение;
δ. τὰς εὐθύνας Аристотель (384-322 до н.э.) — давать отчет;
τῇ δοθείσῃ δυνάμει τὸ δοθὲν βάρος κινῆσαι δυνατόν ἐστι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — (Архимед сказал, что) с помощью данной (т.е. любой) силы можно сдвинуть любую тяжесть;
δ. ἀκοήν τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — выслушивать кого-л.

2) отдавать, передавать
Пр.:(τινὰ κυσίν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
δ. τινὰ πυρὴ δαπτέμεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — выдать чьё-л. тело для предания сожжению;
δ. ἑαυτόν τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); — отдать себя в чьё-л. распоряжение;
ὀδύνῃσι или ἀχέεσσι δ. τινά — обречь кого-л. на муки;
δ. ἑαυτὸν τοῖς δεινοῖς Демосфен (384-322 до н.э.) и εἰς κινδύνους Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — подвергать себя опасностям;
δ. ἑαυτὸν εἰς ἔντευξιν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — вступить в беседу;
δ. ἑαυτὸν εἰς λῃστείας καὴ καταδρομάς Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — предаться разбою и набегам;
δοῦναι ἑαυτὸν ἀπό τινος ἐπί τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — перейти от чего-л. к чему-л.;
δοῦναι ἑαυτὸν φρονεῖν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — принять самоуверенный вид

3) передавать, вручать
Пр.:(τί τινι φορῆναι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) культ. приносить
Пр.:(ἱρὰ θεοῖσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) давать, ниспосылать
Пр.:(νίκην τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.); πημονὰς βροτοῖς Эсхил (525/4-456 до н.э.))
τύχη εὖ διδοῦσα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — благодетельная судьба;
τούτῳ εὐτυχεῖν δοῖεν θεοί! Эсхил (525/4-456 до н.э.) — да пошлют ему боги счастья!;
δίδοτε, καὴ δοθήσεται ὑμῖν Новый Завет — давайте, и дастся вам

6) давать, предоставлять, позволить
Пр.:(ἐδίδοσαν τοῖς συμμάχοις λόγον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
δὸς τίσασθαι Ἀλέξανδρον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — дай (мне) отомстить Александру;
δέδοται ὑπὸ τοῦ νόμου πράττειν Платон (427-347 до н.э.) — законом разрешается делать (это);
ἃ εἴ μοι δίδως Платон (427-347 до н.э.) — если ты согласен со мною в этом;
εἴτε δῴη τις αὐτοῖς τοῦτο Аристотель (384-322 до н.э.) — если даже уступить им в этом;
δ. δίοδον ὑγρῷ Аристотель (384-322 до н.э.) — давать (свободный) выход влаге

7) преподавать
Пр.:(τέχνην ῥητορικήν Платон (427-347 до н.э.))
μουσικέ ἐκείνοις ἐδόθη Платон (427-347 до н.э.) — они обучены музыке

8) выдавать замуж
Пр.:(θυγατέρα τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.) и θυγατέρα τινὴ γυναῖκα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἐδίδοσαν καὴ ἤγοντο ἐξ ἀλλήλων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — они выдавали (дочерей) замуж и женились в своей среде;
δούς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и διδούς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — выдающий замуж (свою дочь), т.е. тесть;
τέν Σάμηνδ΄ ἔδοσαν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ее выдали замуж в Самос;
δοθῆναι πρὸς γάμον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — быть выданной замуж

9) отпускать, прощать
Пр.:(τινί τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
10) соглашаться дать
Пр.:(ὁμήρους Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
Ἱππίῃ ἐδίδου Ἀνθεμοῦντα, δὲ οὐκ αἱρέετο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — Гиппию он предложил Антемунт, но тот не принял

11) (sc. ἑαυτόν) предаваться
Пр.:(ἡδονῇ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); εἰς δημοκοπίαν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова δέδωκα:


Часть речи: Глагол


Лексема: δίδωμι


Перевод: I offer, give


Лицо: 1-е склонение


Время: Перфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно