ἀφύπνωσεν.

- уснул.

Лексема: ἀφυπνόω


Номер Стронга: 879


Определения: 879, ἀφυπνόω
засыпать, погружаться в сон.


Словарь Дворецкого:

879: ἀφυπνόω

ἀφ-υπνόω
1) просыпаться «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм
2) засыпать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀφύπνωσεν.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀφυπνόω


Перевод: I fall asleep


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно