ἀνεκάθισεν

- привстав

Лексема: ἀνακαθίζω


Номер Стронга: 339


Определения: 339, ἀνακαΘίζω
(о лежачем) принимать сидячее положение, садиться, привставать, приподниматься.


Словарь Дворецкого:

339: ἀνακαΘίζω

ἀνα-κᾰθίζω
тж. med. (о лежащем) привставать, приподниматься, принимать сидячее положение Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἀνακαθιζόμενος εἰς τέν κλίνην Платон (427-347 до н.э.) — привстав (и сев) на постелиМорфологичский анализ слова ἀνεκάθισεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνακαθίζω


Перевод: I sit up


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно