ἀχαρίστους

- неблагодарным

Лексема: ἀχάριστος


Номер Стронга: 884


Определения: 884, ἀχάριστος
неблагодарный, непризнательный.


Словарь Дворецкого:

884: ἀχάριστος

ἀ-χάριστος 2 (χᾰ)
1) непривлекательный, неприятный, отвратительный
Пр.:(οὐκ ἀχάριστα ἀγορεύειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) или λέγειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) гнусный, жестокий
Пр.:(ἔργον ἀχαριστότατον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) неблагодарный
Пр.:(τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и πρός τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) не получивший благодарности, невознагражденный
Пр.:(προθυμία Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τὰ εἴς τινα ἀνηλωμένα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀχαρίστους:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀχάριστος


Перевод: ungrateful


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно