διανυκτερεύων

- проводящий ночь

Лексема: διανυκτερεύω


Номер Стронга: 1273


Определения: 1273, διανυκτερεύω
проводить илипробыть ночь.


Словарь Дворецкого:

1273: διανυκτερεύω

δια-νυκτερεύω
(тж. δ. τέν νύκτα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)) проводить ночь
Пр.:(ἐν τοῖς πότοις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова διανυκτερεύων:


Часть речи: Глагол


Лексема: διανυκτερεύω


Перевод: I spend the whole night


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно