βυθίζεσθαι

- тонуть

Лексема: βυθίζω


Номер Стронга: 1036


Определения: 1036, βυΘίζω
погружать, ввергать (в воду), топить; ср.з.-страд. тонуть.


Словарь Дворецкого:

1036: βυΘίζω

βῠθίζω
1) погружать в воду, топить
Пр.:(μίαν τριήρη Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) med.-pass. тонуть
Пр.:(ξύλον οὐ βυθίζεται Аристотель (384-322 до н.э.); ναῦς βυθισθεῖσα Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τὰ σκάφη ἐβυθίσθη Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) поглощать
Пр.:(χῶμα или χάσμα πολλὰς οἰκίας ἐβύθισε Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) ввергать
Пр.:(τινὰ εἰς ὄλεθρον καὴ ἀπώλειαν Новый Завет)Морфологичский анализ слова βυθίζεσθαι:


Часть речи: Глагол


Лексема: βυθίζω


Перевод: I cause to sink, sink


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно