ἀτενίζοντες

- всматривающиеся

Лексема: ἀτενίζω


Номер Стронга: 816


Определения: 816, ἀτενίζω
всматриваться, напряженно смотреть, пристально глядеть, устремлять взор, взирать, взглянуть.


Словарь Дворецкого:

816: ἀτενίζω

ἀτενίζω
напряженно смотреть, пристально глядеть
Пр.:(εἴς τινα и εἴς τι Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Секст Эмпирик (3 в. н.э.), πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) и τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀ. τέν διάνοιαν πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.) — обращать все свое внимание на что-л.Морфологичский анализ слова ἀτενίζοντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀτενίζω


Перевод: I direct my gaze, look steadily


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно