ἅμα,

- вместе,

Лексема: ἅμα


Номер Стронга: 260


Определения: 260, ἅμα
вместе илисовместно (с), одновременно.


Словарь Дворецкого:

260: ἅμα

ἅμᾰ
I
(ᾰμ), дор. ἁμᾶ или ἁμa_` adv.
1) вместе, совместно
Пр.:(πάντες ἅ. Гомер (X-IX вв. до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἅ. σύν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — или ἅ. μετά Платон (427-347 до н.э.) вместе с;
χερσὴν ἅμ΄ ἄμφω Гомеровские гимны, X-IX вв. — обеими руками вместе

2) одновременно, в то же время
Пр.:ἄνους τε καὴ γέρων ἅ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — безрассудный и, в то же время, старый;
ὀρύσσοντες ἅ. τάφρον ἐπλίνθευον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — копая ров, они одновременно выделывали кирпичи;
ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — (это) мне и приятно, и больно

3) лишь только
Пр.:ἅ. μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сказано — сделано;
ἅ. ταῦτ΄ εἰπών, ἀνέστη Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — сказав это, он встал;
τῆς ἀγγελίης ἅ. ῥηθείσης Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — как только пришла эта весть

4) отчасти
Пр.:ἅ. μὲν διὰ τέν παιδίαν …, ἔτι δὲ καὴ διὰ τὸ φιλομαθὲς εἶναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — отчасти в силу воспитания, …но отчасти из любознательности
5) так как, поскольку; тем более, что
Пр.:καὴ ἀτειχίστων ἅ. ὄντων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — поскольку (или тем более, что) они не были защищены стенами;
καὴ ἀλλοφύλους ἅ. ἡγησάμενοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — тем более, что они считали (их) иноплеменниками

II
praep. cum dat. (у Диодор Сицилийский, I в. до н. э. тж. cum gen.)
1) вместе (совместно) с
Пр.:(ἅ. Πατρόκλῳ ἔστιχον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἔσιθ΄ ἅμ΄ ἐμοί Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
2) одновременно с …
Пр.:(ἅμ΄ ἠελίῳ ἀνιόντι Гомер (X-IX вв. до н.э.) и ἅμ΄ ἡλίῳ ἀνίσχοντι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἅ. τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — ко времени созревания хлебов

3) соответственно или подобно
Пр.:ἅ. πνοιῇσι ἀνέμοιο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — подобно дыханию ветра;
ἅ. γνώμῃ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — в соответствии с мыслямиМорфологичский анализ слова ἅμα,:


Часть речи: Предлог


Лексема: ἅμα


Перевод: at the same time, along with


Открыть окно