διακαθᾶραι

- (чтобы) очистить

Лексема: διακαθαίρω


Номер Стронга: 1245


Определения: 1245, διακαΘαρίζω
прочищать, (тщательно илиполностью очищать).


Словарь Дворецкого:

1245: διακαΘαρίζω

δια-κᾰθᾰρίζω
Новый Завет = διακαθαίρω
тщательно чистить, полностью очищать, прочищать (τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).Морфологичский анализ слова διακαθᾶραι:


Часть речи: Глагол


Лексема: διακαθαίρω


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно