διασείσητε

- (не) притесняйте

Лексема: διασείω


Номер Стронга: 1286


Определения: 1286, διασείω
насильно требовать или вымогать (деньги), притеснять, обижать; букв. трясти, сотрясать, сильно встряхивать.


Словарь Дворецкого:

1286: διασείω

δια-σείω
1) сильно встряхивать, трясти
Пр.:(τὰ ἱμάτια Аристотель (384-322 до н.э.); τέν κεφαλήν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) размахивать
Пр.:(τῇ οὐρa_` Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τοῖν χεροῖν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) сотрясать, расшатывать
Пр.:(τὸ γόμφωμα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
αἱ οἰκίαι διεσείσθησαν Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — дома пришли в ветхость

4) потрясать, смущать, волновать
Пр.:(τὰ Ἀθηναίων φρονήματα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τοὺς ἀκούοντας Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
τὰ παρόντα διασεῖσαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — совершить переворот в (существующем) положении дел

5) притеснять, обижать
Пр.:(τινά Новый Завет)Морфологичский анализ слова διασείσητε:


Часть речи: Глагол


Лексема: διασείω


Перевод: I blackmail, extort from


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Множественное


Открыть окно