ἀνεῦραν

- нашли

Лексема: ἀνευρίσκω


Номер Стронга: 429


Определения: 429, ἀνευρίσκω
находить, обнаруживать, открывать.


Словарь Дворецкого:

429: ἀνευρίσκω

ἀν-ευρίσκω
1) находить, обнаруживать, открывать
Пр.:(αἰτίαν Платон (427-347 до н.э.); φόνον Эсхил (525/4-456 до н.э.); ξίφος κεκριμμένον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ὡς ὕστερον ἀνευρέθη Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — как впоследствии обнаружилось;
τοσάδε ἀ. λογιζόμενος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — рассуждая (об этом), я прихожу к следующему

2) изобретать, создавать
Пр.:(τέχνην Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνεῦραν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνευρίσκω


Перевод: I find by seeking out


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно